Naudojimosi sąlygos


Kursai su Vaida Alijeva (toliau - Kursai) naudojimo sąlygos taikomos Kurso dalyviams bei šios internetinės svetainės lankytojams (toliau - Studentai).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau- ATGTĮ) nuostatomis, Kursas laikomas autorių teisių objektu, todėl Kurso kūrėja (toliau - autorius) turi visas ATGTĮ išdėstytas turtines bei neturtines teises.

Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu.

Nesilaikant teisės aktuose nustatytų kūrinio naudojimo reikalavimų, autorius turi teisę pasinaudoti ATGTĮ nustatytais teisių gynimo būdais ir reikalauti:

1) pripažinti teises;

2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;

3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;

4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);

5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu;

6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas bei neturtinę žalą;

7) sumokėti kompensaciją;

8) taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.


Šie Kursai - autoriaus kūrinys, sukurtas remiantis sukaupta asmenine patirtimi bei žiniomis.

​Kursų metu autorius dalinasi savo patirtimi ir žiniomis, mokomaja medžiaga, tačiau autorius negali būti laikomas atsakingu dėl (ne)profesionalumo, kurį (ne)pasieks Kursų dalyvis.

Autorius nėra atsakingas už Kurso dalyvių tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie gali kilti dėl šių Kursų turinio bei jų metu išdėstytų patarimų, išvadų ar bet kokių kitų veiksmų, atliktų vadovaujantis Kursų metu išdėstyta medžiaga. 

Atkreipiame dėmesį, kad autorius, išleisdamas šį kūrinį negarantuoja jokio rezultato pasiekimo. Mokymuose dėstoma medžiaga laikytina mokomąja, todėl jos naudingumas nėra ir negali būti kvestionuojamas.